فراخوان مجمع عمومی انجمن فرهنگی ایرانیان  استراسبورگ (APCI) 🌹

Lieu:

Fiduest – conseils et expertises

4 rue contades, 67300 schilitigheim

از عموم ایرانیان ساکن  استراسبورگ دعوت می‌شود ،  جهت انتخابات ‌و عضویت در انجمن در ساعت ‌  و محل مورد نظر حضور به هم‌رسانند 

 22  ژوئیه از ساعت 18 

دستور کار در تاریخ فوق عبارت است از :

گزارش سرپرست

گزارش مالی 

رای گیری برای گزینش گروه سرپرستی 

تبادل نظر در مورد مسئولیت های انتخاب شده گان

و گفتگو در مورد برنامه های آینده 

  

توجه : اگر مايل هستيد در انتخاب شوراي جديد اداري شركت كنيد ,براي كانديدا شدن و يا راي دادن بايد حق عضويت سالیانه انجمن را قبلا و يا در روز جلسه پرداخت كرده باشید و‌از تاریخ آن یکسال گذشته باشد .

سرپرست  انجمن فرهنگی  ایرانیان  استراسبورگ

علی اعیان